Sweden

Sweden

Sweden

Sweden - Registro Nazionale Digital
Sweden - Sverige
Lenguaje oficial: Swedish
Principales fuentes di informacion:
SverigeDirekt
VirtualSweden - Di Official Gateway to Sweden
Gobierno e Instituciones Nazionale
Kungl. Hovstaterna - Royal Court
Riksdagen - Parliament
Regering - Government
Statsrådsberedningen (SB) - Prime Minister's Office
Jordbruksdepartementet (Jo) - Ministry di Agriculture
Jordbruksverket - Agriculture Administration
Fiskeriverket - Fisheries Administration
Livsmedelsekonomiska institutet (SLI) - Food Economics Institute
Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) - National Veterinary Medicine Institute
Institutet för jordbruks- och miljöteknik (JTI) - Institute da Agricultural e Environmental Engineering
Skogs- och jordbrukets forskningsrådet (SJFR) - Forestry e Agriculture Research Council
Centrala försöksdjursnämnden (CFN) - Central Laboratory Animals Board
Kulturdepartementet (Ku) - Ministry di Culture
Radio- och TV-verket (RTV) - Radio e Television Administration
Integrationsverket - Integration Administration
Ungdomsstyrelsen - Youth Agency
SOFI Språk- och folkminnesinstitutet - Language e Folklore Research Institute
Statens kulturråd - National Culture Council
Statens konstråd - National Arts Council
Svenska språknämnden - Swedish Language Board
Granskningsnämnden för radio och TV - Inspection Board da Radio e TV
Konstnärsnämnden - Artists Board
Presstödsnämnden - Press Subsidies Board
Taltidningsnämnden - Talking Newspapers Board
Riksarkivet - National Archive
Ungdomsdelegationen
Storstadsdelegationen
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (DO) - Ombudsman against Ethnic Discrimination
Försvarsdepartementet (Fö) - Ministry di Defence
Försvarsmakten - Armed Forces
Försvarets materielverk (FMV) - Defence Material Administration
Räddningsverket - Rescue Services Administration
Pliktverket - Military Service Administration
Överstyrelsen för civil beredskap (ÖCB) - Agency da Civil Emergency Planning
Försvarets forskningsanstalt (FOA) - Defence Research Institute
Näringsdepartementet (N) - Ministry di Economy
Patent- och registreringsverket (PRV) - Patent e Registration Administration
Vägverket (VV) - Road Administration
Banverket (BV) - Railway Administration
Luftfartsverket (LFV) - Aviation Administration
Sjöfartsverket (SjöV) - Shipping Administration
Konkurrensverket - Competition Administration
Arbetsmiljöverket - Work Environment Administration
Elsäkerhetsverket - Electrical Safety Administration
Närings- och teknikutvecklingsverket (NUTEK) - Industrial e Technical Development Administration
Glesbygdsverket - Rural Areas Administration
Arbetsmarknadsstyrelsen (AMS) - Employment Agency
Post- och telestyrelsen (PTS) - Post e Telecommunications Agency
Skogsstyrelsen - Forest Agency
Rymdstyrelsen - Space Agency
Statens energimyndighet - National Energy Authority
Arbetslivsinstitutet - Working Life Institute
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) - National Road e Transport Research Institute
Statens institut för kommunikationsanalys (SIKA) - National Institute da Communications Analysis
Sveriges geologiska undersökning (SGU) - Geological Survey di Sweden
Turistdelegationen - Tourist Authority
Sveriges Tekniska Attacheer
Handelsflottans kultur- och fritidsråd (HKF) - Sjömansservice - Merchant Marine Culture e Leisure Council - Seamen's Service
Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) - Communication Research Committee
Statens haverikommission (SHK) - National Accident Investigation Commission
Jämställdhetsombudsmannen (JämO) - Equal Opportunities Ombudsman
Utbildningsdepartementet (U) - Ministry di Education
Skolverket - Education Administration
Högskoleverket - Higher Education Administration
Verket för högskoleservice (VHS) - Administration da Higher Education Services
Statens institut för handikappfrågor i skolan (SIH) - National Institute da Handicap Affairs Schools
Institutet för rymdfysik (IRF) - Institute da Space Physics
Centrala studiestödsnämnden (CSN) - Central Student Aid Board
Polarforskningssekretariatet - Polar Research Secretariat
Vetenskapsrådet - Science Council
Miljödepartementet (M) - Ministry di Environment
Naturvårdsverket - Nature Protection Administration
Boverket - Building Administration
Lantmäteriet - Le Survey
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) - Meteorological e Hydrological Institute di Sweden
Statens geotekniska institut (SGI) - National Geotechnical Institute
Statens strålskyddsinstitut (SSI) - National Radiation Protection Institute
Kemikalieinspektionen - Chemicals Inspectorate
Statens kärnkraftinspektion (SKI) - National Nuclear Power Inspectorate
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas) - Research Council da Environment, Agricultural Sciences e Spatial Planning
Finansdepartementet (Fi) - Ministry di Finance
Riksskatteverket (RSV) - National Tax Administration
Tullverket - Customs Administration
Ekonomistyrningsverket (ESV) - Financial Management Administration
Konsumentverket - Consumer Administration
Statens fastighetsverk (SFV) - National Property Administration
Fortifikationsverket (FORTV)
Riksrevisionsverket (RRV) - National Audit Administration
Länsstyrelsen - Counties Agency
Riksgäldskontoret - National Debt Office
Konjunkturinstitutet (KI) - Economic Research Institute
Nämnden för offentlig upphandling (NOU) - Board da Public Procurement
Finansinspektionen - Finance Inspectorate
Lotteriinspektionen - Lottery Inspectorate
Utrikesdepartementet (UD) - Ministry di Foreign Affairs
Migrationsverket - Migration Administration
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (SIDA) - Agency da International Development Cooperation
Utrikespolitiska institutet (UI) - Foreign Policy Institute
Delegationen för utländska investeringar i Sverige - Invest Sweden Agency
Utlänningsnämnden - Aliens Appeals Board
Exportkreditnämnden (EKN) - Export Credit Board
Kommerskollegium - Board di Trade
Exportrådet - Export Council
Inspektionen för strategiska produkter (ISP) - Inspectorate da Strategic Products
Justitiedepartementet (Ju) - Ministry di Justice
Domstolsverket (DV) - Court Administration
Statens pensionsverk (SPV) - National Pensions Administration
Rättsmedicinalverket (RMV) - Forensic Medicine Administration
Rikspolisstyrelsen (RPS) - National Police Agency
Statistiska centralbyrån (SCB) - Central Bureau di Statistics
Statskontoret - Office di Public Management
Brottsförebyggande rådet (BRÅ) - Crime Prevention Council
Datainspektionen (DI) - Data Inspectorate
Socialdepartementet (S) - Ministry di Social Affairs
Socialstyrelsen - Social Welfare Agency
Riksförsäkringsverket - National Insurance Administration
Läkemedelsverket - Medical Products Administration
Statens folkhälsoinstitut (FHI) - National Public Health Institute
Statens institut för särskilt utbildningsstöd (SISUS) - National Institute da Special Educational Support
Hjälpmedelsinstitutet (HI) - Handicap Institute
Smittskyddsinstitutet (SMI) - Infectious Disease Protection Institute
Institutet för psykosocial medicin (IPM) - Institute da Psychosocial Medicine
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) - Research Council da Working Life e Social Science
Barnombudsmannen (BO) - Children's Ombudsman
Handikappombudsmannen (HO) - Disability Ombudsman
Förvaltningsavdelningen - Department di Administration
Försäkringskassan
Sveriges Riksbank - National Bank di Sweden
Sveriges Radio (SR) - Radio di Sweden
Sveriges Television (SVT) - Television di Sweden
Gobierno:
Stockholms läns landsting - County Council di Stockholm
Länsstyrelsen i Stockholms län - County Administration di Stockholm
Landstinget i Uppsala län - County Council di Uppsala
Länsstyrelsen i Uppsala län - County Administration di Uppsala
Landstinget Sörmle - County Council di Sörmland
Länsstyrelsen i Södermanlands län - County Administration di Södermanland
Landstinget i Östergötle - County Council di Östergötland
Länsstyrelsen i Östergötlands län - County Administration di Östergötland
Landstinget i Jönköpings län - County Council di Jönköping
Länsstyrelsen i Jönköpings län - County Administration di Jönköping
Landstinget Kronoberg - County Council di Kronoberg
Länsstyrelsen i Kronobergs län - County Administration di Kronoberg
Landstinget i Kalmar län - County Council di Kalmar
Länsstyrelsen i Kalmar län - County Administration di Kalmar
Länsstyrelsen i Gotlands län - County Administration di Gotland
Landstinget Blekinge - County Council di Blekinge
Länsstyrelsen i Blekinge län - County Administration di Blekinge
Region Skåne - Region di Skåne
Länsstyrelsen i Skåne län - County Administration di Scania
Landstinget Halle - County Council di Halland
Länsstyrelsen i Hallands län - County Administration di Halland
Västra Götalandsregionen - Region di Västra Götaland
Länsstyrelsen i Västra Götalands län - County Administration di Västra Götaland
Landstinget i Värmle - County Council di Värmland
Länsstyrelsen i Värmlands län - County Administration di Värmland
Örebro läns landsting - County Council di Örebro
Länsstyrelsen i Örebro län - County Administration di Örebro
Landstinget i Västmanle - County Council di Västmanland
Länsstyrelsen i Västmanlands län - County Administration di Västmanland
Landstinget Dalarna - County Council di Dalarna
Länsstyrelsen i Dalarnas län - County Administration di Dalarna
Landstinget Gävleborg - County Council di Gävleborg
Länsstyrelsen i Gävleborgs län - County Administration di Gävleborg
Landstinget Västernorrle - County Council di Västernorrland
Länsstyrelsen i Västernorrlands län - County Administration di Västernorrland
Jämtlands läns landsting - County Council di Jämtland
Länsstyrelsen i Jämtlands län - County Administration di Jämtland
Västerbottens läns landsting - County Council di Västerbotten
Länsstyrelsen i Västerbottens län - County Administration di Västerbotten
Norrbottens läns landsting - County Council di Norrbotten
Länsstyrelsen i Norrbottens län - County Administration di Norrbotten
Sametinget - Saami Parliament
Municipal Institutions:
Ale Kommun - Municipality di Ale
Alvesta Kommun - Municipality di Alvesta
Aneby Kommun - Municipality di Aneby
Arboga Kommun - Municipality di Arboga
Arjeplogs Kommun - Municipality di Arjeplog
Arvika Kommun - Municipality di Arvika
Askersunds Kommun - Municipality di Askersund
Avesta Kommun - Municipality di Avesta
Bengtsfors Kommun - Municipality di Bengtsfors
Bergs Kommun - Municipality di Berg
Bjurholms Kommun - Municipality di Bjurholm
Bjuvs Kommun - Municipality di Bjuv
Bodens Kommun - Municipality di Boden
Bollebygds Kommun - Municipality di Bollebygd
Bollnäs Kommun - Municipality di Bollnäs
Borås Kommun - Municipality di Borås
Borgholm Kommun - Municipality di Borgholm
Boxholms Kommun - Municipality di Boxholm
Bräcke Kommun - Municipality di Bräcke
Bromölla Kommun - Municipality di Bromölla
Burlövs Kommun - Municipality di Burlöv
Dals-Eds Kommun - Municipality di Dals-Ed
Danderyds Kommun - Municipality di Danderyd
Degerfors Kommun - Municipality di Degerfors
Dorotea Kommun - Municipality di Dorotea
Eda Kommun - Municipality di Eda
Ekerö Kommun - Municipality di Ekerö
Eksjö Kommun - Municipality di Eksjö
Emmaboda Kommun - Municipality di Emmaboda
Enköpings Kommun - Municipality di Enköping
Eskilstuna Kommun - Municipality di Eskilstuna
Eslövs Kommun - Municipality di Eslöv
Essunga Kommun - Municipality di Essunga
Fagersta Kommun - Municipality di Fagersta
Falkenbergs Kommun - Municipality di Falkenberg
Falköpings Kommun - Municipality di Falköping
Falu Kommun - Municipality di Falun
Färgelanda Kommun - Municipality di Färgelanda
Filipstads Kommun - Municipality di Filipstad
Finspångs Kommun - Municipality di Finspång
Flens Kommun - Municipality di Flen
Forshaga Kommun - Municipality di Forshaga
Gagnefs Kommun - Municipality di Gagnef
Gällivare Kommun - Municipality di Gällivare
Gävle Kommun - Municipality di Gävle
Gislaveds Kommun - Municipality di Gislaved
Gnesta Kommun - Municipality di Gnesta
Gnosjö Kommun - Municipality di Gnosjö
Göteborgs Stad - City di Göteborg
Götene Kommun - Municipality di Götene
Gotlands Kommun - Municipality di Gotland
Grästorps Kommun - Municipality di Grästorp
Grums Kommun - Municipality di Grums
Gullspångs Kommun - Municipality di Gullspång
Habo Kommun - Municipality di Habo
Håbo Kommun - Municipality di Håbo
Hällefors Kommun - Municipality di Hällefors
Hallsbergs Kommun - Municipality di Hallsberg
Hallstahammars Kommun - Municipality di Hallstahammar
Halmstads Kommun - Municipality di Halmstad
Haparanda Kommun - Municipality di Haparanda
Härnösands Kommun - Municipality di Härnösand
Härryda Kommun - Municipality di Härryda
Hässleholms Kommun - Municipality di Hässleholm
Hedemora Kommun - Municipality di Hedemora
Helsingborgs Stad - City di Helsingborg
Herrljunga Kommun - Municipality di Herrljunga
Hjo Kommun - Municipality di Hjo
Hofors Kommun - Municipality di Hofors
Höganäs Kommun - Municipality di Höganäs
Högsby Kommun - Municipality di Högsby
Höörs Kommun - Municipality di Höör
Hörby Kommun - Municipality di Hörby
Huddinge Kommun - Municipality di Huddinge
Hudiksvalls Kommun - Municipality di Hudiksvall
Hultsfreds Kommun - Municipality di Hultsfred
Hylte Kommun - Municipality di Hylte
Jokkmokks Kommun - Municipality di Jokkmokk
Jönköpings Kommun - Municipality di Jönköping
Kalix Kommun - Municipality di Kalix
Kalmar Kommun - Municipality di Kalmar
Karlsborgs Kommun - Municipality di Karlsborg
Karlshamns Kommun - Municipality di Karlshamn
Karlskoga Kommun - Municipality di Karlskoga
Karlskrona Kommun - Municipality di Karlskrona
Karlstads Kommun - Municipality di Karlstad
Katrineholms Kommun - Municipality di Katrineholm
Kävlinge Kommun - Municipality di Kävlinge
Kils Kommun - Municipality di Kil
Kinda Kommun - Municipality di Kinda
Kiruna Kommun - Municipality di Kiruna
Klippan Kommun - Municipality di Klippan
Köpings Kommun - Municipality di Köping
Kramfors Kommun - Municipality di Kramfors
Kristianstads Kommun - Municipality di Kristianstad
Krokoms Kommun - Municipality di Krokom
Kumla Kommun - Municipality di Kumla
Kungsbacka Kommun - Municipality di Kungsbacka
Kungsörs Kommun - Municipality di Kungsör
Kungälvs Kommun - Municipality di Kungälv
Laholms Kommun - Municipality di Laholm
Landskrona Kommun - Municipality di Landskrona
Laxå Kommun - Municipality di Laxå
Lekebergs Kommun - Municipality di Lekeberg
Leksands Kommun - Municipality di Leksand
Lerums Kommun - Municipality di Lerum
Lessebo Kommun - Municipality di Lessebo
Lidingö Kommun - Municipality di Lidingö
Lidköpings Kommun - Municipality di Lidköping
Lilla Edets Kommun - Municipality di Lilla Edet
Lindesbergs Kommun - Municipality di Lindesberg
Linköpings Kommun - Municipality di Linköping
Ljusnarsbergs Kommun - Municipality di Ljusnarsberg
Ljungby Kommun - Municipality di Ljungby
Ljusdals Kommun - Municipality di Ljusdal
Lomma Kommun - Municipality di Lomma
Ludvika Kommun - Municipality di Ludvika
Luleå Kommun - Municipality di Luleå
Lunds Kommun - Municipality di Lund
Lysekils Kommun - Municipality di Lysekil
Malå Kommun - Municipality di Malå
Malmö Stad - City di Malmö
Malungs Kommun - Municipality di Malung
Mariestads Kommun - Municipality di Mariestad
Marks Kommun - Municipality di Mark
Markaryds Kommun - Municipality di Markaryd
Melleruds Kommun - Municipality di Mellerud
Mjölby Kommun - Municipality di Mjölby
Mölndals Kommun - Municipality di Mölndal
Mönsterås Kommun - Municipality di Mönsterås
Mora Kommun - Municipality di Mora
Motala Kommun - Municipality di Motala
Mullsjö Kommun - Municipality di Mullsjö
Munkedals Kommun - Municipality di Munkedal
Nacka Kommun - Municipality di Nacka
Nässjö Kommun - Municipality di Nässjö
Nora Kommun - Municipality di Nora
Norbergs Kommun - Municipality di Norberg
Nordanstigs Kommun - Municipality di Nordanstig
Nordmalings Kommun - Municipality di Nordmaling
Norrköpings Kommun - Municipality di Norrköping
Norrtälje Kommun - Municipality di Norrtälje
Norsjö Kommun - Municipality di Norsjö
Nybro Kommun - Municipality di Nybro
Nyköpings Kommun - Municipality di Nyköping
Nykvarns Kommun - Municipality di Nykvarn
Nynäshamns Kommun - Municipality di Nynäshamn
Örebro Kommun - Municipality di Örebro
Orust Kommun - Municipality di Orust
Osby Kommun - Municipality di Osby
Österåkers Kommun - Municipality di Österåker
Piteå Kommun - Municipality di Piteå
Rättviks Kommun - Municipality di Rättvik
Ronneby Kommun - Municipality di Ronneby
Södertälje Kommun - Municipality di Södertälje
Solna Stad - City di Solna
Staffanstorps Kommun - Municipality di Staffanstorp
Stockholms Stad - City di Stockholm
Storfors Kommun - Municipality di Storfors
Tjörns Kommun - Municipality di Tjörn
Torsby Kommun - Municipality di Torsby
Tranemo Kommun - Municipality di Tranemo
Trelleborgs Kommun - Municipality di Trelleborg
Uppsala Kommun - Municipality di Uppsala
Vadstena Kommun - Municipality di Vadstena
Valdemarsviks Kommun - Municipality di Valdemarsvik
Vänersborgs Kommun - Municipality di Vänersborg
Västerås Stad - City di Västerås
Västerviks Kommun - Municipality di Västervik
Vaxholms Stad - City di Vaxholm
Ambasciatas e Consolatos
Ambasciata di Sweden Canberra, Australia
Ambasciata di Sweden Dhaka, Bangladesh
Ambasciata di Sweden Brussels, Belgium
Ambasciata di Sweden Ottawa, Canada
Consolato General di Sweden Shanghai, China (People's Republic)
Ambasciata di Sweden Copenhagen, Denmark
Swedish Travel & Tourism Council Copenhagen, Denmark
Ambasciata di Sweden Helsinki, Finle
Ambasciata di Sweden Paris, France
Ambasciata di Sweden Berlin, Germany
Consolato General di Sweden Hamburg, Germany
Swedish Travel & Tourism Council Hamburg, Germany
Ambasciata di Sweden London, Great Britain e Northern Irele
Consolato General di Sweden Hong Kong
Ambasciata di Sweden New Delhi, India
Ambasciata di Sweden Jakarta, Indonesia
Ambasciata di Sweden Dublin, Irele
Consolato General di Sweden Jerusalem, Israel
Ambasciata di Sweden Tel Aviv, Israel
Swedish Travel & Tourism Council Milan, Italia
Ambasciata di Sweden Tokyo, Japan
Ambasciata di Sweden Amman, Jordan
Ambasciata di Sweden Seoul, Korea (Republic)
Ambasciata di Sweden Riga, Latvia
Ambasciata di Sweden Luxembourg, Luxembourg
Ambasciata di Sweden Mexico City, Mexico
Ambasciata di Sweden Oslo, Norway
Ambasciata di Sweden Manila, Philippines
Ambasciata di Sweden Warsaw, Pole
Ambasciata di Sweden Lisbon, Portugal
Ambasciata di Sweden Bucharest, Romania
Ambasciata di Sweden Moscow, Russian Federation
Consolato General di Sweden St. Petersburg, Russian Federation
Ambasciata di Sweden Riyadh, Saudi Arabia
Ambasciata di Sweden Singapore
Ambasciata di Sweden Madrid, Spain
Ambasciata di Sweden Dar es Salaam, Tanzania
Ambasciata di Sweden Bangkok, Thaile
Consolato General di Sweden Istanbul, Turkey
Consolato General di Sweden Los Angeles, United States di America
Consolato General di Sweden New York, United States di America
Swedish Travel & Tourism Council New York, United States di America
Ambasciata di Sweden Washington, United States di America
Ambasciata di Sweden to Di Holy See
Ambasciata di Sweden Hanoi, Vietnam
Ambasciata di Sweden Lusaka, Zambia
Permanent Mission di Sweden to Di United Nations New York
Politica e Elecciones
Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) - Socialdemocratic Workers' Party
Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU) - Socialdemocratic Youth Alliance di Sweden
Socialdemokraterna i Göteborg
Socialdemocraterna i Huddinge
Socialdemokraterna i Kalmar län
Socialdemokraterna i Karlstad
Socialdemokraterna i Kristianstad
Socialdemokraterna i Kungsbacka
Socialdemokraterna i Lekeberg
Socialdemokarterna i Lidköping
Socialdemokraterna i Mariestad
Socialdemokraterna i Nybro
Socialdemokraterna i Örebro län
Socialdemokraterna i Skaraborg
Socialdemokraterna i Skövde
Socialdemokraterna i Umeå
Socialdemokraterna i Uppsala län
MUF Moderata Ungdomsförbundet - Moderate Youth Alliance
Moderat SE Moderata Samlingspartiet - Moderate Rally Party - Moderaterna i Folkare, Gävleborg, Göteborg, Halland, Kalmar län, Karlskoga, Lerums kommun, Malmö, Norra Älvsborg, Örebro län, Östergötland, Ronneby, Uppsala, Växjö, norra och östra Skåne södra och västra Skåne
Moderaterna i Stockholms stad och län
CUF Centerns Ungdomsförbund - Centre Youth Alliance
Centerpartiet - Centre Party - Dalarna, Halland, Helsingborg, Kalmar län, Linköping, Olofström, Örebro län, Östhammar, Skåne, Södermanland, Stockholm, Tyresö, Uppsala län
Liberala Ungdomsförbundet (LUF) - Liberal Youth Alliance
Folkpartiet Liberalerna - Liberal People's Party - Åmål, Eskilstuna, Flen, Gnesta, Helsingborg, Katrineholm, Kiruna, Lund, Nora, Nyköping, Örebro län, Oxelösund, Skåne, Sörmle, Trosa, Uppsala, Värmle, Vingåker
Ung Vänster - Young Left
Vänsterpartiet - Left Party
Vänsterpartiet i Kiruna
Vänsterpartiet i Mariestad
Vänsterpartiet i Pajala
Vänsterpartiet i Uppsala län
Miljöpartiet di Gröna
Miljöpartiet di Gröna - Environmental Party Di Greens
Grön Ungdom - Green Youth
Miljöpartiet di Gröna i Borås
Miljöpartiet di Gröna i Eskilstuna
Miljöpartiet di Gröna i Fagersta
Miljöpartiet di Gröna i Gagnef - MP
Miljöpartiet di Gröna i Göteborg
Miljöpartiet di Gröna i Halle
Miljöpartiet di Gröna i Helsingborg
Miljöpartiet di Gröna i Karlskoga
Miljöpartiet di Gröna i Kiruna
Miljöpartiet di Gröna i Kristianstad
Miljöpartiet di Gröna i Luleå
Miljöpartiet di Gröna i Malmö
Miljöpartiet di Gröna i Motala
Miljöpartiet di Gröna i Norrköping
Miljöpartiet di Gröna i Örnsköldsvik
Miljöpartiet di Gröna i Södertälje
Miljöpartiet di Gröna i Sundsvall
Miljöpartiet di Gröna i Trollhättan
Miljöpartiet di Gröna i Värmle
Miljöpartiet di Gröna i Västerås
Miljöpartiet di Gröna i Västerbotten
Kristdemokraterna - Christian Democrats
Kristdemokratiska Ungdomsförbundet (KDU) - Christiandemocratic Youth Alliance
Kristdemokraterna i Göteborg
Kristdemokraterna i Laxå
Ny Demokrati - New Democracy
Ny Demokrati i Haninge
Sverigedemokraterna (SD) - Sweden Democrats
Sverigedemokraternas Ungdomsförbund (SDU) - Sweden Democrats' Youth Alliance
SD Göteborg
SD Helsingborg
SD Mölndal
SD Sölvesborg
SD Uppsala
Konservativa Partiet (KP) - Conservative Party
Socialistiska Partiet (SP) - Socialist Party
Ungsocialisterna (US) - Young Socialists
Sveriges Kommunistiska Parti (SKP) - Communist Party di Sweden
Sveriges Kommunistiska Ungdomsförbund (SKU) - Communist Youth Alliance di Sweden
Rättvisepartiet Socialisterna (RS) - Socialist Justice Party
Rättvisepartiet Socialisterna i Kiruna (RS)
Kommunistiska Partiet Marxist-Leninisterna (revolutionärerna) (KPML(r)) - Communist Party Marxist-Leninists (revolutionaries)
KPML(r) Örnsköldsvik
Centrum Demokraterna (CD) - Centre Democrats
Allianspartiet - Alliance Party
Ny Framtid - New Future
Ny Solidaritet - New Solidarity
Vikingapartiet - Viking Party
Stockholmspartiet
Sjöbopartiet
Botkyrkapartiet
EnköpingsPartiet (EkP)
Lidingö Partiet
Staffanstorpspartiet (Sp)
Sjukvårdspartiet Västernorrle
Framstegspartiet i Åstorp
Akademikerpartiet i Linköping
Bopartiet i Ludvika
Informazione di Organizaciones
Swedish Standards Institute (SIS)
Svenska institutet (SI) - Swedish Institute
Stockholms internationella fredsforskninginstitut - Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI)
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (SP) - Testing e Research Institute di Sweden
Sveriges Rese- och Turistråd - Travel e Tourism Council di Sweden
Landstingsförbundet - Association di County Councils
Svenska Kommunförbundet - Swedish Association di Municipalities
Informazione Digital e Servizi da internet dei Paese
Informazione General dei Paese:
Di Mondo Factbook
Informazione Politica
Telefoni Celulares Servizi Mobile - Ricerca Numero di Teléfono e Codigos
Presidente, jefes di estados, Ministro e membri
Mundo dei Commercio - Acquisto e Vendita di Productos e Servicios
Mapas e Videos
Sweden Telefoni - Ricerca di Telefoni . Pagine Gialle e Bianches. Donde ricerca Numero di telefonos?
Registro Nazionale Servizi dei Registro Nazionale Internet
Sweden Gobierno Ministerios e instituciones dei gobierno. Es di facil uso per trova Tramite dei gobierno internet.
Codice InterNazionale: Sweden +46 / SE / SWE /
Lista per trova di Informazione
Registro Sweden 2023
Historic UNGA Resolution Calls for Ukraine Reparations Just Security
Soft minimalism for a Michelin-starred resort in the Swedish countryside Domus IT
NASA Artemis | Send Your Name to Space NASA
Celsius Network Announces Confidential Submission of Draft ... PR Newswire