Polonia

Polonia

Polonia

Polonia - Registro Nazionale Digital
Polonia - Pole - Polska
Lenguaje oficial: Polish
Gobierno e Instituciones Nazionale
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej - President di Di Republic di Poland
Biuro Bezpieczenstwa Narodowego (BBN) - National Security Bureau
Sejm - Sejm
Senat - Senate
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow - Office di Di Prime Minister
Urzad Zamówien Publicznych (UZP) - Office di Public Procurement
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Ministry di Agriculture e Rural Development
Agencja Rynku Rolnego (ARR) - Agency da Agricultural Market
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) - Agency di Restructuring e Modernization di Agriculture
Ministerstwo Kultury - Ministry di Culture
Instytut Kultury - Institute di Culture
Ministerstwo Gospodarki - Ministry di Economy
Agencja Techniki i Technologii (ATT) - Technology Agency
Osrodek Studiów Wschodnich (OSW) - Centre da Eastern Studies
Komitet Badan Naukowych (KBN) - Committee da Scientific Research
Ministerstwo Srodowiska - Ministry di Environment
Panstwowa Inspekcja Ochrony Srodowiska - State Inspection di Enviromental Protection
Krajowy Zarzad Parków Narodowych (KZPN) - National Parks Administration
Instytut Ochrony Srodowiska (IOS) - Institute di Environmental Protection
Instytut Ekologii Terenów Uprzemyslowionych (IETU) - Institute da Ecology di Industrial Areas
Panstwowy Instytut Geologiczny (PIG) - State Geological Institute
Instytut Gospodarki Odpadami (IGO) - Institute di Waste Management
Ministerstwo Finansów - Ministry di Finance
Ministerstwo Spraw Zagranicznych - Ministry di Foreign Affairs
Ministerstwo Zdrowia - Ministry di Health
Biuro ds. Narkomanii - Bureau da Drug Addiction
Krajowe Biuro ds. Zapobiegania AIDS - National Bureau da AIDS Prevention
Panstwowy Zaklad Higieny (PZH) - State Institute di Hygiene
Ministerstwo Spraw Wewnetrznych i Administracji - Ministry di Internal Affairs e Administration
Komenda Glówna Policji (KGP) - General Comme di Di Police
Komenda Glówna Panstwowej Strazy Pozarnej (KGPSP) - General Comme di Di State Fire Service
Ministerstwo Sprawiedliwosci - Ministry di Justice
Ministerstwo Pracy i Polityki Spolecznej - Ministry di Labour e Social Policy
Centralny Instytut Ochrony Pracy (CIOP) - Central Institute di Labour Protection
Ministerstwo Obrony Narodowej - Ministry di National Defence
Wojska Lotnicze i Obrony Powietrznej - Air e Air Defence Forces
Marynarka Wojenna - Navy
Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu - Ministry di National Education e Sport
Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej - Ministry di Transport e Maritime Economy
Glówny Inspektorat Lotnictwa Cywilnego (GILC) - General Inspectorate di Civil Aviation
Ministerstwo Skarbu Panstwa - Ministry di Treasury
Urzad Komitetu Integracji Europejskiej (UKIE) - Office di Di Committee da European Integration
Glówny Urzad Statystyczny (GUS) - Central Statistical Office
Urzad Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (UMiRM) - Housing e Urban Development Office
Urzad Dozoru Technicznego (UDT) - Technical Inspection Office
Urzad Ochrony Konkurencji i Konsumentow (UOKiK) - Competition e Consumer Protection Office
Urzad Patentowy (UP) - Patent Office
Panstwowa Agencja Atomistyki (PAA) - State Atomic Energy Agency
Polska Agencja Prasowa (PAP) - Polish Press Agency
Centrum Badania Opini Spolecznej (CBOS) - Public Opinion Research Centre
Rada Koordynacyjna ds. Teleinformatyki - Computer Science e Communication Coordination Council
Polska Akademia Nauk (PAN) - Polish Academy di Sciences
Narodowy Bank Polski (NBP) - National Bank di Poland
Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji (KRRiT)
Najwyzsza Izba Kontroli (NIK) - Supreme Chamber di Control
Trybunal Konstytucyjny - Constitutional Tribunal
Sad Najwyzszy - Supreme Court
Ambasciatas e Consolatos
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Wiedniu, Austria - Ambasciata di Pole Vienna, Austria
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Montrealu, Kanada - Consolato General di Pole Montreal, Canada
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ottawie, Kanada - Ambasciata di Pole Ottawa, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto, Kanada - Consolato General di Pole Toronto, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Vancouver, Kanada - Consolato General di Pole Vancouver, Canada
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Ostrawie, Republika Czeska - Consolato General di Pole Ostrava, Czech Republic
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kopenhadze, Dania - Ambasciata di Pole Copenhagen, Denmark
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Lyonie, Francja - Consolato General di Pole Lyon, France
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Paryzu, Francja - Ambasciata di Pole Paris, France
Polish National Tourist Office Paris, France
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Strasburgu, Francja - Consolato General di Pole Strasbourg, France
Polish National Tourist Office Berlin, Germany
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, Niemcy - Ambasciata di Pole Berlin, Germany
Wydzial Konsularny - Consular Section
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Instytut Polski w Düsseldorfie, Niemcy - Polish Institute Dusseldorf, Germany
Instytut Polski w Lipsku, Niemcy - Polish Institute Leipzig, Germany
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Edynburgu, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consolato General di Pole Edinburgh, Great Britain e Northern Ireland
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Kidderminster, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consolato di Pole Kidderminster, Great Britain e Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Ambasciata di Pole London, Great Britain e Northern Ireland
Polish National Tourist Office London, Great Britain e Northern Irele
Konsulat Rzeczypospolitej Polskiej w Sheffield, Wielka Brytania i Pólnocna Irlandia - Consolato di Pole Sheffield, Great Britain e Northern Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Dublinie, Irlandia - Ambasciata di Pole Dublin, Ireland
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Tel Avivie, Izrael - Ambasciata di Pole Tel Aviv, Israel
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Wlochy - Ambasciata di Pole Rome, Italy
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Polish National Tourist Office Amsterdam, Netherlands
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, Niderlandy - Ambasciata di Pole Di Hague, Netherlands
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie, Rumunia - Ambasciata di Pole Bucharest, Romania
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie, Federacja Rosyjska - Ambasciata di Pole Moscow, Russian Federation
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Bratyslawie, Slowacja - Ambasciata di Pole Bratislava, Slovakia
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie, Szwecja - Ambasciata di Pole Stockholm, Sweden
Instytut Polski w Sztokholmie, Szwecja - Polish Institute Stockholm, Sweden
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Ankarze, Turcja - Ambasciata di Pole Ankara, Turkey
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, Ukraina - Ambasciata di Pole Kiev, Ukraine
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Chicago, Stany Zjednoczone Ameryki - Consolato General di Pole Chicago, United States di America
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Los Angeles, Stany Zjednoczone Ameryki - Consolato General di Pole Los Angeles, United States di America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy - Economic e Commercial Section
Polish National Tourist Office New York, United States di America
Ambasada Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie, Stany Zjednoczone Ameryki - Ambasciata di Pole Washington, United States di America
Wydzial Ekonomiczno-Handlowy w Nowym Jorku - Economic e Commercial Section New York
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Genewie - Permanent Mission di Pole to Di United Nations Geneva
Stale Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Biurze Onz w Nowym Jorku - Permanent Mission di Pole to Di United Nations New York
Politica e Elecciones
Sojusz Lewicy Demokratycznej (SLD) - Democratic Left Alliance
Klub Parlamentarny - Group Di Parliament
Unia Pracy (UP) - Labour Union
Platforma Obywatelska (PO) - Citizens' Platfrom
Stowarzyszenie "Mlodzi Demokraci" (MD) - Association "Young Democrats"
Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej - Self-Defence di Di Polish Republic
Prawo i Sprawiedliwosc (PiS) - Law e Justice
Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) - Polish Peasants Party
Klub Parlamentarny - Group Di Parliament
Liga Polskich Rodzin (LPR) - Polish Family League
Unia Wolnosci (UW) - Freedom Union
Zjednoczenie Chrzescijansko-Narodowe (ZChN) - Christian-National Union
Unia Polityki Realnej (UPR) - Real Politics Union
Alternatywa - Partia Pracy
Konfederacja Polski Niepodleglej (KPN) - Confederation da an Independent Poland
Informazione di Organizaciones
Panstwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych (PAIZ) - State Agency di Foreign Investment
Informazione Digital e Servizi da internet dei Paese
Informazione General dei Paese:
Di Mondo Factbook
Informazione Politica
Telefoni Celulares Servizi Mobile - Ricerca Numero di Teléfono e Codigos
Polonia Telefoni - Ricerca di Telefoni . Pagine Gialle e Bianches. Donde ricerca Numero di telefonos?
Codice InterNazionale: Pole / PL / POL / +48
Registro Nazionale Servizi dei Registro Nazionale Internet
Poland Gobierno Ministerios e instituciones dei gobierno. Es di facil uso per trova Tramite dei gobierno internet.
Pole - PL / POL / + 48
Lista per trova di Informazione
Registro Polonia 2023
Polonia, en alerta tras rescatar a tres buzos españoles junto a una infraestructura estratégica en el Báltico La Razón
Kylian Mbappé's Brace Vs. Poland Gives Him Firm Control of Golden Boot Race NBC 10 Philadelphia
Zielinski: "La Polonia ha qualità, ora deve mostrarla. Napoli? Possiamo scrivere la storia" La Gazzetta dello Sport
Volley, Italia-Polonia 3-1: le pagelle degli azzurri. Giannelli geniale, Lavia trascinatore, Romanò micidiale OA Sport